Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www_zspczarne/templates/zspczarne_14_10_2020_002_b/functions.php on line 205

Czarne, dn. 21.03.2020r.

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W CZARNEM

 

Szczegóły dotyczące kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z późniejszymi zmianami

 • Podstawową platformą współpracy nauczyciela z uczniem i rodzicem jest dziennik elektroniczny, który został wzbogacony o możliwość dołączenia plików z chmury. Moduł wiadomości został wyposażony w funkcjonalność dołączania zasobów z chmury OneDrive. Nauczyciel w ramach samodoskonalenia zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami działania, korzystania z ww. funkcji- instrukcje na stronie startowej
 • Vulcan niebawem udostępni integrację kont uczniów i pracowników szkoły z usługą Microsoft Office 365, która jest aktualnie wdrażana w naszej szkole. Po jej wdrożeniu przekazane zostaną szczegółowe informacje dotyczące pracy z tą usługą.
 • Nauczyciel ma obowiązek współpracować z uczniem i rodzicem, na bieżąco przekazując informacje o treściach oraz sposobach realizacji wyznaczonych zadań, a także zasadach oceny i formach monitorowania postępów.
 • Zadania i materiały  dla  uczniów  przesyłamy  zgodnie  z  dotychczasowym  planem  lekcji    w danym dniu, do momentu planowego rozpoczęcia lekcji. Uczeń ma prawo wykonać  zadania w dowolnym czasie do końca danego dnia bądź w terminie wskazanym przez nauczyciela.
 • Należy czynić wszelkie starania, by treści zadane do opanowania uczniowi nie zajmowały więcej niż: 1 lekcja – 40
 • Poza tym nauczyciel ma prawo proponować realizację innych zadań takich jak: czytanie książek, oglądanie filmów, pracę ze zbiorem zadań, wykonanie prac projektowych służących utrwaleniu wiedzy i umiejętności oraz poszerzeniu zainteresowań.
 • Nauczyciel jest zobligowany do równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
 • Należy pamiętać o łączeniu kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia (poleca się korzystanie z podręczników w formie papierowej).
 • Nauczyciel jest zobligowany do określenia sposobu monitorowania oraz weryfikacji postępów uczniów i poinformowania o tym uczniów i
 • Oceny na bieżąco należy wstawiać do dziennika elektronicznego  dbając o  pełen ich opis.  W przypadku, gdy uczeń nie odda pracy wpisujemy „n”.
 • Należy dbać o systematyczne ocenianie uczniów zgodnie z PSO (jeżeli warunki nauczania na odległość wymagają zmiany w PSO należy niezwłocznie zgłosić ten fakt przewodniczącemu zespołu samokształceniowego, który w porozumieniu z członkami zespołu przygotowuje projekt zmian, o  czym  informuje   dyrektora  szkoły,   a  po  akceptacji   również   uczniów   i rodziców). Nie ma obowiązku wystawiania ocen sumarycznych (wskazane jest ocenianie kształtujące).
 • Formą udokumentowania pracy nauczyciela jest wpis tematu zajęć oraz zamieszczenie materiałów edukacyjnych na platformie e-dziennika lub w innej ustalonej z dyrektorem celem udostępnienia do realizacji ich

 • Nauczyciel ma możliwość korzystania z szerokiej gamy źródeł i materiałów, które zapewnią skuteczną i efektywną realizację zajęć. Mogą to być materiały w postaci elektronicznej m.in. https://epodreczniki.pl, zawodowa.edu.pl, www.strefakursow.pl, www.arkusze.pl, www.kahoot.com, www.quizizz.com, www.quizlet.com, www.cke.gov.pl, www.lektury.gov.pl oraz inne zaproponowane przez MEN, a także wybrane przez nauczyciela. Wskazane jest wykorzystanie papierowej wersji podręcznika, zbiorów zadań, ćwiczeń, lektur.
 • Nauczyciel ma obowiązek udzielić konsultacji uczniom i rodzicom w sytuacji zgłaszanych problemów z realizacją materiału bądź opanowaniem przez ucznia nowych treści. Konsultacje należy prowadzić w formie on-line za pomocą komunikatora e-dziennika lub innej dowolnej formie z użyciem ustalonego przez obie strony komunikatora. Zaleca się pozostawanie do dyspozycji rodziców i  uczniów  w    od  8.00  do  16.00.  W  wyjątkowych  sytuacjach   w godzinach ustalonych przez obie strony.

Dyrektor szkoły Danuta Purgał


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional