Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www_zspczarne/templates/zspczarne_14_10_2020_002_b/functions.php on line 205

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 Szczegóły dotyczące kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 1.

               1.Podstawową platformą współpracy nauczyciela z uczniem i rodzicem jest dziennik elektroniczny,      który został wzbogacony o możliwość dołączenia plików z chmury. Moduł wiadomości został             wyposażony w funkcjonalność dołączania zasobów z chmury OneDrive. Nauczyciel w ramach         samodoskonalenia zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami działania, korzystania z ww. funkcji- instrukcje na stronie startowej dziennika

                2. Vulcan udostępnił integrację kont uczniów i pracowników szkoły z usługą Microsoft Office 365,       która została wdrożona w szkole. Podstawową platformą służącą do prowadzenia zajęć z                wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość jest Teams.

               3. Nauczyciel ma obowiązek współpracować z uczniem i rodzicem, na bieżąco przekazując informacje o        treściach oraz sposobach realizacji wyznaczonych zadań, a także zasadach oceny i formach               monitorowania postępów.

               4. Zadania i materiały dla uczniów przesyłamy zgodnie z dotychczasowym planem lekcji w danym dniu,        do momentu planowego rozpoczęcia lekcji. Uczeń ma prawo wykonać zadania w dowolnym czasie do          końca danego dnia bądź w terminie wskazanym przez nauczyciela.

               5. Możliwą formą prowadzenia zajęć na odległość są wideolekcje online z zachowaniem zasad                bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia przed monitorem.

               6. Należy czynić wszelkie starania, by zajęcia prowadzone technikami i metodami kształcenia na           odległość nie zajmowały więcej niż: -

              

               w klasach  Technikum                         - średnio 30 minut

                                  liceum ogólnokształcące – średnio 30 minut

                                  branżowa szkoła            -   średnio 30 minut

               7. Poza tym nauczyciel ma prawo proponować realizację innych zadań takich jak: czytanie książek, oglądanie filmów, pracę ze zbiorem zadań, wykonanie prac projektowych służących utrwaleniu wiedzy
i umiejętności oraz poszerzeniu zainteresowań.

               8. Nauczyciel jest zobligowany do równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.

               9. Należy pamiętać o łączeniu kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia (poleca się korzystanie z podręczników w formie papierowej).

                10. Nauczyciel jest zobligowany do określenia sposobu monitorowania oraz weryfikacji postępów uczniów i poinformowania o tym uczniów i rodzica.

               11. Oceny na bieżąco należy wstawiać do dziennika elektronicznego dbając o pełen ich opis.
W przypadku, gdy uczeń nie odda pracy wpisujemy „n”, „np.”

               12. Należy dbać o systematyczne ocenianie uczniów zgodnie z PSO (jeżeli warunki nauczania na odległość wymagają zmiany w PSO należy niezwłocznie zgłosić ten fakt przewodniczącemu zespołu samokształceniowego, który w porozumieniu z członkami zespołu przygotowuje projekt zmian, o czym informuje dyrektora szkoły, a po akceptacji również uczniów i rodziców). Nie ma obowiązku wystawiania ocen sumarycznych (wskazane jest ocenianie kształtujące).

               13. Formą udokumentowania pracy nauczyciela jest wpis tematu zajęć oraz zamieszczenie materiałów edukacyjnych na platformie Teams lub w innej ustalonej z dyrektorem ,celem udostępnienia do realizacji ich uczniom.

               14. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.

               15. W przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczyciel zgłasza to dyrektorowi, który zgodnie z ustalonymi zasadami może uznać pracę w godzinach ponadwymiarowych.

               16. Nauczyciel ma możliwość korzystania z szerokiej gamy źródeł i materiałów, które zapewnią skuteczną i efektywną realizację zajęć. Mogą to być materiały w postaci elektronicznej m.in. WsipNet, epodręczniki, zdalne lekcje oraz inne zaproponowane przez MEN, a także wybrane przez nauczyciela. Wskazane też jest wykorzystanie papierowej wersji podręcznika, zbiorów zadań, ćwiczeń, lektur.

               17. Nauczyciel ma obowiązek udzielić konsultacji uczniom i rodzicom w sytuacji zgłaszanych problemów z realizacją materiału bądź opanowaniem przez ucznia nowych treści. Konsultacje należy prowadzić w formie on-line za pomocą komunikatora e-dziennika lub innej dowolnej formie z użyciem ustalonego przez obie strony komunikatora. Zaleca się pozostawanie do dyspozycji rodziców i uczniów w godz. od 8.00 do 16.00. W wyjątkowych sytuacjach w godz. ustalonych przez obie strony.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

 a. materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl

b. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

c. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, d. innych niż wymienione powyżej;


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional