Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www_zspczarne/templates/zspczarne_14_10_2020_002_b/functions.php on line 205

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem podczas egzaminów zewnętrznych 2020 roku na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
 w Czarnem  w okresie pandemii koronawirusa SARS- CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Specjalna procedura postępowania

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19, w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół, wprowadza się specjalną Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem podczas egzaminów zewnętrznych 2020 roku na terenie szkoły:

  • 1
    Podstawa prawna

1.Art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r.w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 wydana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dniu 20 maja 2020r.

4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 wydana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dniu
20 maja 2020r.

  • 2
    Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem podczas egzaminów zewnętrznych 2020 roku na terenie szkoły

1. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod
nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Na bieżąco śledzone są informacje Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujące przepisy prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie zostanie odsunięty od pracy, powiadomiona zostanie miejscowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i ściśle zastosowane będą stosowne instrukcje i polecenia. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Zostaną zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie zostanie przerwany egzamin tego zdającego oraz zostanie wdrożona następująca procedura:

a) przewodniczący zespołu nadzorującego (PZE) lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym zdarzeniu przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,

b) następuje odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób
c) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadomi o tym fakcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z którym ustali sposób postępowania.

d) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – tak szybko, jak jest to możliwe – zapewni zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu.

e) jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających;

f) informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

5. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

6.  W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do egzaminu maturalnego– PZE informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

8. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

9. Ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecone zostanie stosowanie się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

  • 3
    Postanowienia końcowe

 

1. Treść niniejszej procedury zostaje umieszczona na stronie internetowej szkoły w celu zaznajomienia się z nią pracowników szkoły, rodziców i opiekunów prawnych uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów.

2. Zmiany do procedury wprowadzane są w formie aneksu.

3. Procedury obowiązują do odwołania

Procedura wprowadzona zarządzeniem nr 10/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem  z dnia 21.05.2020r


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional