Konsultacje dla uczniów- zachowanie procedur bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa.
Zadania nauczyciela.
Zadania ucznia.
 

Konsultacje dla uczniów  odbywać się będą z zachowaniem procedur zgodnych z wytycznymi GIS, MZ, MEN dla szkół:
 1. Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych klasach uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
2. Przy wejściu do szkoły udostępniony będzie płyn do dezynfekcji rąk. Każdy jest zobligowany do korzystania z niego.
3. Uczniowie we własnym zakresie zaopatrują się w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki i osłonę na usta, i nos (maseczki, ewentualnie przyłbice itp.).
4. Pomieszczenia klasowe będą wietrzone.
5. Będzie utrzymywana czystość sal wyznaczonych jako miejsce konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, będzie dezynfekowana powierzchnia dotykowa: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów ławek w salach.
 6. W szkole przebywają tylko osoby biorące udział w konsultacjach.

 Celem konsultacji jest:  wspieranie ucznia  w trudnościach w  realizacji podstawy programowej.

Zadania nauczyciela:
 1. Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały
     wprowadzone.
2. Organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy
    stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
3. W miarę możliwości pilnuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
 4. Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
5. Nie pozwala na skupianie się uczniów w jednym miejscu.

 Zadania ucznia:
1. Otrzymuje możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaje się z ich
    harmonogramem.
2. Wolę uczestnictwa w konsultacjach zgłasza wychowawcy klasy, który koordynuje ich organizację.
    Zgłoszenia należy dokonać na dzień przed potrzebą skorzystania z pomocy.
3. Nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie
    lub w izolacji.
 4. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio
     wcześniej wychowawcy – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
5. Zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać
     od innych.
 6. W drodze do i ze szkoły korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
7. Po wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce.


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional