Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.zspczarne.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.08.2017r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.03.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem.

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Purgał adres e-mail: zspczarne.sekretariat@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 598333740. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargęw sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Położenie głównych drzwi zewnętrznych (wejściowych) do budynku szkoły - łatwa lokalizacja od strony jezdni i parkingu szkoły, kolejne drzwi zewnętrzne znajdują się na dziedzińcu wewnętrznym. Kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu.

Główne wejście do szkoły oznaczono tablicami urzędowymi. Drzwi główne, jak i pozostałe drzwi zewnętrzne posiadają określone normami parametry w odniesieniu do rozwieranych drzwi zewnętrznych. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Parametry pozwalają na przemieszczenie się nimi osób z niepełnosprawnością. Dojście do drzwi zewnętrznych prowadzi schodami z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed schodami jest utwardzona. W ciągu doprowadzającym do głównych drzwi zewnętrznych są poręcze. Łazienka dostosowana dla osoby niepełnosprawnej. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze budynku. Oznakowano drogi ewakuacyjne.

Jednostka posiada dostosowania dla osób niepełnosprawnych w zakresie pochylni, a nie posiada dostosowań w zakresie informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Szerokość korytarzy umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Dla ułatwienia poruszania się osób w tym z niepełnosprawnością po budynku szkoły zastosowano możliwe dostosowania typu: pomieszczenia szkolne zostały oznakowane tabliczkami informacyjnymi.  Umieszczono w widocznych miejscach schemat szkoły.

Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

 Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika +48 59 8333740

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z niepełnosprawnością, wymagająca pomocy psa asystującego, ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym - (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego
w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Data dodania: 2021-03-23 14:50:47
Data edycji: 2021-03-23 15:05:24
Ilość wyświetleń: 2302

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej