Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

REKRUTACJA

REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła  II w Czarnem w roku szkolnym  2024/2025 planuje utworzenie klas I:

Liceum Ogólnokształcące:

 • Oddział Przygotowania Wojskowego
 • moduł penitencjarny
 • moduł medyczny
 • moduł psychopedagogiczny
 • moduł ogólny

Przedmioty kształcone na poziomie rozszerzonym:

I przedmiot do wyboru spośród: język polski, wiedza o społeczeństwie, biznes i zarządzanie

II przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, język angielski, geografia

Technikum:

 • technikum informatyczne
 • technikum programistyczne
 • technikum reklamy
 • technikum fotografii i multimediów

 

Przedmioty kształcone na poziomie rozszerzonym:  język angielski i geografia

Branżowa Szkoła  I stopnia (wielozawodowa – wszystkie zawody, zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego, po podpisaniu umowy o praktyczną naukę zawodu z pracodawcą,
w zawodach rzemieślniczych za pośrednictwem Cechu Rzemiosł Różnych w Człuchowie,
w pozostałych zawodach bezpośrednio z pracodawcą.) m.in.

 • stolarz
 • tapicer
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • piekarz
 • pracownik obsługi hotelowej

 

W przypadku zbyt małej liczby kandydatów na wybrany kierunek, zaproponujemy inny profil kształcenia w obrębie naszej szkoły lub połączenie dwóch oddziałów. W takim wypadku lekcje

z przedmiotów ogólnokształcących klasa połączona odbywa wspólnie,

natomiast zajęcia z przedmiotów zawodowych - oddzielnie.

 

 W roku  szkolnym 2024/2025  w klasach  pierwszych proponujemy :

           

 • języki obce: język angielski i język niemiecki według stopnia zaawansowania znajomości,
 • dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego (zajęcia na basenie z nauką pływania, aerobik),
 • ponadto koła zainteresowań wg potrzeb uczniów.

 

Nabór do klas I odbywa się w systemie elektronicznym, ze strony www.czluchow.edu.com.pl

Załóż konto, wybierz szkołę i klasę do której chciałbyś uczęszczać w kolejności – jako pierwszą szkołę, na której zależy Ci najbardziej, a kończąc na tej, do której chciałbyś być przyjęty
w ostateczności.  Po wyborze szkół i klas, wydrukuj podanie i dostarcz do wybranych szkół (po podpisaniu przez kandydata i rodziców).

 

 

 1. Elektroniczny nabór nie zwalnia ucznia ze złożenia dokumentów papierowych w szkole (podanie do pobrania w sekretariacie lub wydruk elektroniczny).

 

 1. Kandydat może logować się (elektronicznie) do max trzech szkół.

 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

 

Rodzaj czynności

Oddział Przygotowania Wojskowego

Pozostałe kierunki kształcenia

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami

 

od 15 maja 2024r.
do 31 maja 2024r.
do godz. 15.00

od 15 maja 2024r.
do 14 czerwca 2024r.
do godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności

 

 

do 10 maja 2024r.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 03 czerwca 2024r.
do 12 czerwca 2024r.

II termin – do 01 lipca 2024r.

 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin - do 14 czerwca 2024r.

II termin  - do 02 lipca 2024r.

 

 

Uzupełnienie wniosku
 o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i  o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku
o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

 

 

 

do 05 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

 

 

 

do 05 lipca 2024 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach.

 

 

do 11 lipca 2024 r.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

                     

                              12 lipca 2024 r.

                             do godz. 15.00

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

 

 

 

do 16 lipca 2024 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia
 w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 do 19 lipca 2024 r.  
  do godz.  15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 lipca 2024 r.

do godz. 14.00

       

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od wyników i przebiegu rekrutacji w terminie
     3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY I

 

 1. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:
 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - oryginał i potwierdzona kopia (złożenie oryginału szkoła potraktuje priorytetowo),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oryginał i kopia,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie w przypadku kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością - kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; w przypadku kandydatów z orzeczonymi dysfunkcjami (np. dysortografia, dyslekcją) opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • zaświadczenie z konkursów i olimpiad przedmiotowych (jak na świadectwie),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie,
 • do Oddziału Przygotowania Wojskowego obowiązuje zgoda rodzica na udział kandydata
  w testach sprawności fizycznej oraz orzeczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego,
 • Uwaga! Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia muszą dostarczyć: umowę
  o praktyczną naukę zawodu podpisaną z dniem 01 września 2024 r.

 

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym, której składnikami są:

 

 1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty, zawarte
  w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

 

 

kryteria – egzamin ósmoklasisty

 max wyniki z egzaminu ósmoklasisty

max punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,35 = 35 pkt.

wynik z matematyki

100%

x 0,35 = 35 pkt.

wynik z języka obcego nowożytnego

100%

x 0,3 = 30 pkt.

 

 

 1. 72 punkty - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę ponadpodstawową obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 

Punkty za obowiązkowe przedmioty są obliczane wg następujących zasad;

- stopień celujący 18 pkt.

- stopień bardzo dobry 17 pkt.

- stopień dobry 14 pkt.

- stopień dostateczny 8 pkt.

- stopień dopuszczający – 2 pkt.

Technikum Informatyczne  

 • język polski
 • język obcy
 • informatyka
 • matematyka

Technikum Programistyczne  

 • język polski
 • język obcy
 • informatyka
 • matematyka

Technikum Reklamy

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • plastyka

 

Technikum Fotografii i Multimediów

 • język polski
 • język obcy
 • plastyka
 • matematyka

Liceum Ogólnokształcące - Oddział Przygotowania Wojskowego

 • język polski
 • matematyka
 • wychowanie fizyczne
 • geografia

Liceum – moduł  medyczny

 • język polski
 • biologia
 • matematyka
 • wychowanie fizyczne

 

Liceum – moduł penitencjarny

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • wychowanie fizyczne

Liceum – moduł psychopedagogiczny

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • technika

 

Liceum – moduł ogólny

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • historia

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 • język polski
 • informatyka
 • wychowanie fizyczne
 • matematyka

 

 1. 28 punktów – punkty uzyskane za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty,
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się
  7 punktów,
 • za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów, w szczególności:

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 ustalony na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.):

 1. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, za które zgodnie
  z obowiązującym prawem oświatowym:

– laureat konkursu przedmiotowego – jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej,

– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

– za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów.

Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z:

 1. języka polskiego,
  b. języka angielskiego,
  c. języka niemieckiego,
  d. historii,
  e. biologii,
  f. geografii,
  g. matematyki,
  h. fizyki,
  i. chemii,
  j. informatyki.
 2. Zawody, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:

1) za uzyskany w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

2) za uzyskany w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punktów.

3) za uzyskanie wysokiego miejsca w innych niż ww. zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych  organizowanych  przez  inne  podmioty  działające  na  terenie  szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresuwymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Wykaz zawodów wiedzy (pdf 312KB)
 2. Wykaz zawodów artystycznych (pdf 243KB)
 3. Wykaz zawodów sportowych (pdf 165KB)

 

III. Miejsca uznane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych za wysokie, to wskazane w wykazach zawodów miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem laureata nadanym na podstawie regulaminów zawodów (konkursów).

 

Uwaga:

 1. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 uprawniających odpowiednio do:
  a) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
 1. b) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub laureatów tych konkursów,
  w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Prawo oświatowe, znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20232025
 1. Uczeń, który ubiega się o przyjęcie do szkoły w innym województwie, niż to, w którym kończył szkołę, powinien mieć naliczone punkty za uzyskanie wysokiego miejsca
  w zawodach, które zostały uwzględnione w wykazie ustalonym przez kuratora oświaty nadzorującego szkołę, którą uczeń ukończył.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym,               w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę dodatkowe kryteria (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem):

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Regulamin opracowany na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019r., 1148 ze zm. – rozdział 6),
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz składu
  i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej.
 3. Zarządzenie nr 16/2024 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024r.

 

 

    

Data dodania: 2021-03-07 10:32:39
Data edycji: 2024-03-13 14:10:07
Ilość wyświetleń: 7168

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej