Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  1. bezrobocie,
  2.  problemy zdrowotne,
  3.  adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia ( w zapleczu merytorycznym jakim jest Szkolny Ośrodek Doradztwa Zawodowego ).
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:
  1. rynku pracy,
  2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  3. wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach
  4. świata pracy,
  5. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  6. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami
  7. programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
 4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.
 6. Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
 8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
  1.  tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
  2. realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.
 10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 12. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności.
 13. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, pracodawcy.
 14. Badanie losów absolwentów. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem przeprowadzamy badania dotyczące losów zawodowych Naszych Absolwentów. Rezultaty badania losów absolwentów pomogą bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki zachodzące między treściami programów kształcenia, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych Naszych Absolwentów. Do badań wykorzystuje się ankietę internetową, wywiad bezpośredni i telefoniczny.

 

Podczas wizyty u doradcy zawodowego możesz skorzystać z:

 • teczek informacji o zawodach zawierających opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji;
 • informatora o szkołach różnego typu na lokalnym rynku pracy,
 • innych informatorów, poradników, wzorów podań, życiorysów i listów motywacyjnych,
 • filmów wideo o zawodach, filmów instruktażowych (np. jak rozmawiać z pracodawcą),
 • aktualnej bazy danych o istniejących ofertach na rynku pracy.

 

Co można osiągnąć korzystając z poradnictwa zawodowego?

 • Określić własne predyspozycje i zainteresowania zawodowe;
 • Wzmocnić poczucie własnych kompetencji;
 • Określić cele zawodowe. Przygotować własny projekt zawodowy w postaci planu działania;
 • Być samodzielnym w rozwiązywaniu problemów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia.

 

Wydrukuj, wypełnij i wyślij na adres szkoły ANKIETA

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

 

im. Jana Pawła II w Czarnem
ul. Leśna 2
77-330 - Czarne
woj. pomorskie

 

Tel/fax: (059) 83-33-740

email: zspczarne.sekretariat@wp.pl

Data dodania: 2021-03-09 21:32:29
Data edycji: 2021-03-09 21:32:59
Ilość wyświetleń: 1845

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej