Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Program realizacji doradztwa zawodowego 2023/24

 

 

 

PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH im. Jana Pawła II

w Czarnem w  roku 2023/2024

 

Opracowała:

Anita Foryszewska –doradca zawodowy

 

 

STRUKTURA PROGRAMU REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  W CZARNEM

CZĘŚĆ I

 1. Postawy prawne
 2. Cel główny
 3. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym
 4. Odbiorcy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole:
  • Oddziały klas I , II, III,IV

A  Cel doradztwa zawodowego

B  Treści programowe

C  Warunki i sposoby realizacji

CZĘŚĆ II

 1. Tabela 1. Program realizacji doradztwa zawodowego na rok szkolny 2023/2024
 2. Sojusznicy – sieć instytucji, osób współpracujących ze szkołą.

CZĘŚĆ III

 1. Monitoring i ewaluacja WSDZ
 2. Słownik pojęć

 

 

CZĘŚĆ I

 1. Postawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole:
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, poz. 60
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania.
 • Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 • Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.
 1. Cel główny

Celem doradztwa zawodowego jest wspieranie  uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych i zawodowych opartych na znajomości i rozumieniu siebie, systemu edukacji oraz rynku pracy.

 1. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem  w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy,nauczyciele przedmiotowi, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog,

doradca zawodowy) oraz inne osoby zatrudnione w szkole : pielęgniarka szkolna, obsługa szkoły.

 

 

Dyrektor:

 • odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;
 • wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;
 • zapewnia warunki do realizowania w szkole doradztwa zawodowego;
 • organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań związanych z doradztwem zawodo­wym polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły w tym obszarze.

Doradca zawodowy/ nauczyciel koordynator doradztwa zawodowego w szkole:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 2. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;
 3. opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi sięoddziałami, pedagogiem, programu, o którym mowa w § 5 ust. 1, oraz koordynacja jego realizacji;
 4. Wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów,w zakresie realizacji działań określonych w programie, o którym mowa w § 5 ust. 1;Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1675
 5. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacjai udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

 

Wychowawcy:

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;
 • włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa zawo­dowego;
 • realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;
 • wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;
 • współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w za­kresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

 

Nauczyciele przedmiotów (ogólnych i zawodowych):

 

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania doradztwa zawodowego dla uczniów;
 • przygotowują uczniów do udziału w konkursach zawodowych;
 • prowadzą koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe;
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w za­kresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

 

 

Specjaliści:

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • włączają treści z zakresu doradztwa zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;
 • współpracują z wychowawcami klas w ramach realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów;
 • włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodo­wych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w za­kresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

 

Nauczyciel-bibliotekarz:

 • współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w za­kresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego;
 • włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Inne osoby zatrudnione w szkole

 1. pielęgniarka:
 • współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybiera­nych przez uczniów;

 

 1. Odbiorcy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole:

4.1 Oddziały klas I-IV

A  Cel doradztwa zawodowego

Celem ogólnym doradztwa zawodowego w  szkołach jest przygotowanie

uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji

i dokonywania zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających poznawanie

własnych zasobów oraz analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.

 

B  Treści programowe

 1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);

1.2 określa obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;

1.3 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.4 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je

      w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.5 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje

       zawodowe) w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa własny system wartości, w tym wartości związanych z pracą i etyką zawodową.

 

 

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących

na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych(B,T)

2.1 analizuje informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach ich uzyskiwania

       w kontekście wyborów edukacyjno-zawodowych (LO)                                                                

2.2 określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazę stanowią jego kwalifikacje, z uwzględnieniem

       zawodów przyszłości i zapotrzebowania rynku pracy(B,T)

2.2 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz funkcjonujących    

       na nim zasadach w kontekście wyborów edukacyjno- zawodowych(LO)

2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca

      lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym się kształci, oraz analizuje podstawy

      prawa pracy, w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika(B,T)

2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca

      lub osoba prowadząca działalność gospodarczą  oraz analizuje podstawy prawa pracy, w tym rodzaje

      umów o pracę , sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki pracownika (LO)                                              

2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz

       wymaganiami rynku pracy;

2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości odbycia stażu zawodowego lub zdobycia zatrudnienia

z   wykorzystaniem dostępnych form aktywizacji zawodowej(B,T)

2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości realizacji różnych form aktywizacji zawodowej (LO)

2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;

2.7 przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz instytucje

       wspomagające zakładanie własnej działalności gospodarczej;

2.9 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje

rynku pracy.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego,

poza formalnego i nieformalnego (BT)

3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia formalnego, poza formalnego i

      nieformalnego(LO)

3.2 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w ramach

       krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji(B,T)

3.2 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym(LO)

                       3.3 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania  kwalifikacji zawodowych w ramach

       krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji(LO)

3.3 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym(B,T)

3.4 analizuje możliwości kontynuowania nauki (B,T)

3.4 wskazuje możliwość kontynuowania nauki (LO)

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej;

4.2 sporządza indywidualny plan działania – planuje różne warianty ścieżek edukacyjno-zawodowych na

      podstawie bilansu własnych zasobów i wartości oraz informacji na temat rynku edukacji i rynku pracy,

przewidując skutki własnych decyzji;

4.3 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i określonymi

celami zawodowymi.

 

C  Warunki i sposoby realizacji

 

Doradztwo zawodowe w ZSP  jest realizowane:

 • Podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego wynikających z ramowych planów nauczania, które są prowadzone przez doradcę zawodowego gdzie doradca zawodowy prowadzący te zajęcia opracowuje rozkład zajęć dla oddziałów klas I -IV na zajęcia dydaktyczne w wyznaczonej liczbie godzin wynikającej z ramowych planów nauczania zgodnie z przewidzianymi treściami programowymi
 • podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego
 • w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
 • bieżącą pracę z uczniami przez wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu prowadzoną przez nauczycieli, nauczycieli wychowawców i specjalistów
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów pozostałe działania związane z doradztwem zawodowym realizowane w szkole i poza nią
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

 

 

 

4.2 Rodzice

       A Odbiorcami działań realizowanych w zakresie „Programu działań z doradztwa zawodowego” w szkole są również rodzice. Działania  skierowane do rodziców będą szczegółowo wyszczególnione w tabeli 1 zawierającej program realizacji działań doradztwa zawodowego na rok szkolny 2023/2024, sporządzone na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb.

4.3 Nauczyciele

       A Odbiorcami działań realizowanych w zakresie „Programu działań z doradztwa zawodowego” w szkole są także nauczyciele. Działania skierowane do tej grupy odbiorców będą szczegółowo wyszczególnione w tabeli 1 zawierającej program realizacji  działań doradztwa zawodowego  na rok szkolny 2023/2024.

 

 1. Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji programu doradztwa zawodowego

 

Skuteczna realizacja działań z doradztwa zawodowego w szkole wymaga przeprowadzenia diagnozy potrzeb uczniów,

   rodziców, nauczycieli, zasobów szkoły i sojuszników w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

   A Metody diagnozy przyjęte w szkole:

 • rozmowa z uczniami na lekcji wychowawczej
 • rozmowa z rodzicami podczas spotkania z rodzicami
 • rozmowa z nauczycielami podczas rady pedagogicznej
 • diagnoza otoczenia społeczno-gospodarczego pod kątem kontynuowania i podjęcia współpracy

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II

 1. Tabela 1. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2023/2024

 

Lp.

 

Tematyka/działania

 

 

Metody i formy

 

Osoby odpowiedzialne

 

Termin

1.

 

Analizowanie potrzeb doradczych uczniów , nauczycieli, konsultacje z Dyrekcją ZSP pedagogiem, nauczycielami, uczniami, lokalnymi pracodawcami

 

 

Rozmowy, kontakty e-mail, telefoniczne, wywiad

Doradca zawodowy

Cały rok szkolny

2.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego wynikające z ramowych planów nauczania, które są prowadzone przez doradcę zawodowego .

Zgodnie z treściami zawartymi w rozporządzeniu

 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Praca w grupie, wykład, pogadanka, test, burz mózgów, dyskusja,

plakat

 

 

 

 

Doradca zawodowy

Wg planu

 

 

 

3.

Organizacja praktyk zawodowych u pracodawców 

W ramach kształcenia

Wychowawcy, opiekun praktyk zawodowych,

Pracodawcy, doradca

Wg planu praktyk

4.

Udział w programie Państwowej Inspekcji Pracy „ Kultura bezpieczeństwa” we współpracy z pedagogiem szkolnym

Zajęcia,

Spotkanie z wizytatorem PIP

 

Doradca zawodowy

Cały rok szkolny

5.

Organizowanie wizyt, wycieczek do zakładów pracy dla uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej

Promocja kierunków kształcenia

Doradca zawodowy

Maj

czerwiec

6.

Udział w Targach Edukacji, Pracy i Kariery, jako wystawcy wraz z pracodawcami

Promocja kierunków kształcenia

Dyrektor, doradca zawodowy, pedagog, pracodawcy współpracujący ze szkołą

 

Wg planu

7.

Pomoc w organizacji Dni  Otwartych Szkoły

 

 

Promocja kierunków kształcenia

dyrektor, doradca zawodowy, pedagog szkolny, nauczyciele

 

8.

Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla uczniów w sprawie budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz roli umiejętności kluczowych.

 

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Doradca zawodowy

Cały rok szkolny

9.

Systematyczne gromadzenie, aktualizacja i udostępnienie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

Pomoc w korzystaniu z materiałów, prowadzenie tablicy informacyjnej

 

 

 

 

 

 

Doradca zawodowy

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

10.

Współpraca z rodzicami . Promocja działań doradcy zawodowego informacja na stronie szkoły, fb, rozmowy indywidulane

Kontakt telefoniczny oraz osobisty

Rodzice uczniów

 

Cały rok szkolny

11.

Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy doradztwa zawodowego .

Seminarium, warsztaty, szkolenia , wykład interaktywny

Doradca zawodowy

Cały ro szkolny

12.

Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i informacji zawodowej, w tym szczególnie informacji dotyczących potrzeb i oczekiwań pracodawców

 

 

Spotkania, rozmowy telefoniczne, kontakt e-mail

Doradca zawodowy

Cały rok szkolny

13.

Spotkania Sieci Doradców Zawodowych

Warsztaty, szkolenia

Powiatowy doradca zawodowy

Wg planu

14.

Współpraca z PUP Człuchów realizacja wspólnych działań

Szkolenia, webinaria

Uczniowie ,

Nauczyciele, doradca

Wg planu PUP

15.

Inicjowanie kontaktów z przedstawicielami instytucji rynku pracy;

Wspomaganie nauczycieli w nawiązywaniu

kontaktów

Dyrektor

doradca zawodowy

Cały rok szkolny

16.

Prowadzenie na zastępstwach doraźnych zajęć grupowych z doradztwa edukacyjno- zawodowego

Zajęcia

Doradca zawodowe

Cały rok szkolny

17.

Umożliwienie korzystania nauczycielom ze szkoleń, seminariów organizowanych przez osoby, instytucje edukacyjne, rynku pracy

Wspomaganie nauczycieli

nauczyciele

Cały rok szkolny

18.

Realizowanie działań informacyjno-doradczych we współpracy z innymi podmiotami

współpraca

Nauczyciele, dyrektor, doradcy

Cały rok szkolny

19.

Wspomaganie nauczycieli oraz środowiska szkolnego w zadaniach związanych z  doradztwem zawodowym

 

współpraca

Doradca,

Nauczyciele,

Pracownicy szkoły

 

Cały rok szkolny

20.

Organizacja spotkań z przedstawicielami uczelni, szkół policealnych, szkół zawodowych

 

Promocja kierunków kształcenia

Doradca,

Nauczyciele,

Dyrektor szkoły

 

Po umówieniu terminu

21.

Śledzenie losów absolwentów

Ewaluacja losów absolwentów szkoły

Doradca

nauczyciele

Październik / listopad

22.

Doradca zawodowy we współpracy z pracodawcami  będzie rozwijał umiejętności kluczowe u uczniów zgodnie z wdrażaniem Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, tj. założeniami kierunków rozwoju polityki oświatowej na rok 2023/2024

Współpraca z pracodawcami, promowanie umiejętności kluczowych

Doradca, pracodawcy , nauczyciele, dyrektor

Cały rok szkolny

 

Zasady realizacji działań programu w przypadku zdalnego nauczania mogą być realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem np. Microsoft Teams.

Wytyczne do pracy zdalnej :

 • Lekcje zdalne on-line,
 • Przesyłanie materiałów droga elektroniczną,
 • Wykorzystywanie mediów społecznościowych do : kontaktów z uczniami, przekazywania ważnych materiałów i informacji oraz do konsultacji indywidualnych
 • Stała aktualizacja zakładki doradca zawodowy na stronie szkoły

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI WPROWADZANIA TREŚCI Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA ZAJĘCIACH PRZEDMIOTOWYCH

Lekcja   przedmiotowa

Realizowane treści

Język polski

Autoprezentacja, prezentacja, selekcja informacji ze źródeł naukowych  w kontekście podanego tematu, perswazja i argumentacja przedstawionej tezy, budowanie tekstu retorycznie poprawnego, pisanie wypowiedzi w formie CV, listu motywacyjnego, podania, ogłoszenia, syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł.   

 

Języki obce

Określenie własnego hobby, mówienie o sobie, o swoim wyglądzie, zainteresowaniach, poznawanie słownictwa odnoszącego się do ich cech osobowych, pisanie korespondencji formalnej, poznawanie zawodów związanych z kierunkiem kształcenia, rozmowa kwalifikacyjna (dialog z potencjalnym pracodawcą), pisanie CV i listu motywacyjnego

Wiedza o społeczeństwie, historia

Poznanie własnej osobowości, poznanie potrzeb człowieka, szanowanie praw  i obowiązków człowieka i obywatela, wypełnianie różnego rodzaju formularzy, promowanie postaw humanitarnych, poznanie podstawowych zasad obowiązującego prawa w Polsce, .

 

Religia

Poznanie osobowości ludzkich, kształtowanie poczucia własnej wartości, wartości moralne w różnych zawodach, określenie własnych celów życiowych - powołanie do zawodu, praca jako wartość, określa aspiracje i potrzeby  w zakresie własnego rozwoju oraz własną hierarchię wartości i potrzeb, wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;.

 

Wiedza o kulturze

Tworzeni wypowiedzi posługując się różnymi mediami (słowo mówione i pisane, obraz malarski, fotograficzny, filmowy, dźwięk, widowisko, środki multimedialne);

Informatyka

Wyszukiwanie i gromadzenie różnych informacji w Internecie, przedstawienie usług i form działania technologii informacyjnej (e- banki, e- nauka, e- book, e- szkolenia), umiejętność poruszania się po wirtualnym rynku pracy

Matematyka

Rozmowy  i  dyskusje  z  uczniami  dlaczego  uczymy  się  matematyki,  jaka jest  jej  przyszłość  w  życiu  codziennym,  wskazanie  gałęzi  wiedzy,  w których   podstawą   jest   matematyka   np.   budownictwo,   elektronika, mechanika, nauki  ekonomiczne,   stolarstwo,   wskazywanie   zawodów, które wymagają bardzo dobrej znajomości matematyki np. matematyka teoretyczna, geodezja, księgowość, rachunkowość, sprzedawca,  przygotowanie uczniów do    egzaminów maturalnych, wspieranie nauczycieli przedmiotów zawodowych w przygotowaniu ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, rozwiązywanie zadań praktycznych: np. wyliczenie kosztów remontu, doliczenie podatku dochodowego, wypełnianie PIT, wybór dobrej lokaty itp.

 

Podstawy przedsiębiorczości

Rozmowy  i  dyskusje  z  uczniami  dlaczego  uczymy  się  matematyki,  jaka jest  jej  przyszłość  w  życiu  codziennym,  wskazanie  gałęzi  wiedzy,  w których   podstawą   jest   matematyka   np.   budownictwo,   elektronika, mechanika, nauki  ekonomiczne,   stolarstwo,   wskazywanie   zawodów, które wymagają bardzo dobrej znajomości matematyki np. matematyka teoretyczna, geodezja, księgowość, rachunkowość, sprzedawca,  przygotowanie uczniów do    egzaminów maturalnych, wspieranie nauczycieli przedmiotów zawodowych w przygotowaniu ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, rozwiązywanie zadań praktycznych: np. wyliczenie kosztów remontu, doliczenie podatku dochodowego, wypełnianie PIT, wybór dobrej lokaty itp.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

kształtowanie ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych, przygotowanie ucznia do indywidualnego ratownictwa przedmedycznego w nagłych stanach zagrożenia życia, promowanie postaw humanitaryzmu - międzynarodowa pomoc humanitarna oraz zagadnienia z prawa humanitarnego, poznawanie zasad rekrutacji, do służb mundurowych w szczególności Sił Zbrojnych RP, zapoznanie z pracą w służbach obrony cywilnej, wolontariat idea  i uczestnictwo.

 

Fizyka

Omówienie zawodów budowlanych, mechanicznych, przekazywanie wiedzy o szkodliwości hałasu, elementy astronomii, elektryczności, robotyki, automatyki

Biologia

umiejętność udzielania I pomocy przedmedycznej (ratownictwo medyczne), prawidłowe żywienie (dietetyka), zastosowanie genetyki i techniki inżynierii genetycznej (biotechnologia) higiena wypoczynku, eliminacja stresu, doping  i jego skutki, rodzaje osobowości (wspólnie z wychowaniem fizycznym – edukacja zdrowotna), określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby. 

 

Chemia

zasady bhp w pracowni chemicznej (laborant), I pomoc w przypadku poparzeń środkami chemicznymi oraz zatrucia środkami chemicznymi (ratownictwo medyczne), właściwości chemiczne i fizyczne wybranych pierwiastków i ich związków (w budownictwie, metalurgii, hutnictwie, farmacji, włókiennictwie, szkło laboratoryjne (laborant, farmaceuta, lekarz, sporządzanie roztworów  o znacznym stężeniu (laborant, farmaceuta, lekarz, strażak).   

 

Geografia

 Rynek pracy w powiecie człuchowskim ,struktura zatrudnienia w Polsce, poszukiwane zawody, przemysł nowych technologii, problemy globalizacji.  

Wychowanie fizyczne

Uczeń: omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia i rodzaju pracy zawodowej; wykonuje ćwiczenia kształtujące  i kompensacyjne w celu przeciwdziałania negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze; wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości i wczesnej dorosłości - zgodnie  z treściami podstawy programowej. 

 

Godzina z wychowawcą

Umiejętność komunikowania się, praca w grupie,  samopoznanie, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja, budowanie poczucia własnej wartości, wybór zawodu, kierunku studiów, zajęcia integracyjne, wspólne imprezy klasowe, rozmowy indywidualne. Samowiedza a samoocena, zewnątrz – i wewnątrz – sterowność (poczucie kontroli własnego życia).

Kompetencje personalne i społeczne 

 

Zakres tematyczny tego przedmiotu (realizowanego w kl. II BS I) jest nieomal w całości zgodny z

 

treściami programowymi z zakresu doradztwa zawodowego dla branżowych szkół I stopnia zawartych .

 

 

Jednocześnie każdy z nauczycieli i specjalistów może wykorzystać własną biografię  i osobiste zainteresowania do budowania właściwych postaw proaktywnych, prozawodowych i etycznych oraz nastawienia do pracy jako źródła sukcesu osobistego.

 

 

 1. Sojusznicy – sieć instytucji, osób współpracujących ze szkołą.

 

         2.1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Człuchowie

 • diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;
 • prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla uczniów
 • udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia

                  i kariery;

 • prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego w ramach zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych (np. opracowań

WSDZ);

 • tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym.
 • prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych;
 • prowadzenie spotkań z rodzicami.

 

 

        2.2Współpraca z doradcą Powiatowym Doradcą Zawodowym

 • prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla uczniów;
 • prowadzenie spotkań z rodzicami;
 • prowadzenie szkoleń rady pedagogicznej;
 • konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych (np. opracowań

WSDZ);

 • udział w Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych.
 • diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;
 • prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów np. grupowa informacja zawodowa, zajęcia warsztatowe.

 

        2.3Współpraca z lokalnymi regionalnymi pracodawcami zakresie:

 • realizacja praktycznej nauki zawodu u pracodawców;
 • wycieczek zawodoznawczych;
 • wizyt studyjnych;
 • spotkań z uczniami;
 • spotkań z właścicielami firm, jako przykładem ludzi, którzy odnieśli sukces zawodowy;
 • przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami zawodów ona temat specyfiki pracy;
 • w wybranym zawodzie lub na wybranym stanowisku pracy;
 • sponsorowanie przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-zawodową, bazę dydaktyczną szkoły.

 

 

 

 

     2.4  Współpraca ze szkołami programowo wyższymi (uczelnie, policealne szkoły zawodowe, CKU):

 • w zakresie promocji oferty kształcenia poprzez bezpośrednie spotkania przedstawicieli  z uczniami w szkole;
 • w zakresie organizacji Dni Otwartych
 • w zakresie realizacji zajęć dal uczniów na terenie uczelni
 • prowadzenie wykładów i warsztatów o charakterze zawodoznawczym;

 

 

       2.5 Współpraca cechami rzemiosł różnych i małej przedsiębiorczości, izbami rzemieślniczymi:

 • udostępnianie informacji o organizacji praktycznej nauki zawodu w rzemiośle;
 • współorganizowanie szkoleń zawodowych w formie nauki danego rzemiosła;
 • wyszukiwanie pracodawców (rzemieślników, u których uczniowie mogą realizowaćpraktyczną naukę zawodu);
 • pośredniczenie w podpisywaniu umów między uczniem i pracodawcą.

 

        2.6 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

 • udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych;
 • diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;
 • udzielanie uczniom porad i konsultacji;
 • współorganizowanie różnych przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie usługi doradztwa zawodowego na odległość;
 • udostępnianie informacji na temat ofert pracy w kraju i za granicą;
 • udostępnianie publikacji m.in. na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy;
 • współorganizowanie spotkań informacyjno-doradczych – np. dotyczących sytuacjina rynku pracy lub dotacji na założenie działalności gospodarczej.
 • wymiana doświadczeń, przedstawiciele placówki prowadzą warsztaty z komunikacji z młodzieżą szkolną , udostępniają bieżące informacje na temat rynku pracy –barometr zawodów.  W listopadzie w ramach Pomorskich Dni Przedsiębiorczości skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych będą prowadzone zajęcia przez  powiatowego doradcę i konsultant doradztwa zawodowego oraz doradców zawodowych  z PUP . Doradca zawodowy we współpracy z urzędem ustalił termin zajęć warsztatowych .

2.7Wojewódzkim Urzędem Pracy

 • szkolenia tj. cykl spotkań „Doradź mądrze” :rola doradcy zawodowego, narzędzia wspierające poradnictwo grupowe, przydatne linki,
 • korzystanie newslettera przygotowanego przez WUP, czyli podsumowanie ostatnich wydarzeń i ciekawych informacji, jakie pojawiły się nt. rynku pracy i poradnictwa zawodowego. Kierowanego go do uczestników grup roboczych działających w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego, tj. grupy: metropolitarnej, słupskiej, nadwiślańskiej i południowej. Doradca zawodowy jest członkiem grupy.

             2.8 Kuratorium Oświaty

 • szkolenia dotyczące doradztwa zawodowego np. szkolenie „Doradztwo zawodowe w szkole”. Szkolenie realizowane jest w ramach grantów Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów i praktyków, z wieloletnim doświadczeniem w oświacie, bardzo wysoko ocenianych przez uczestników szkoleń otwartych, zamkniętych oraz realizowanych w ramach grantów edukacyjnych kuratorów oświaty w całym kraju, szkolenia trwają 2 dni.
 • Wsparcie merytoryczne

            2.9 Centrum Edukacji Nauczycieli Gdańsk

 • konferencje
 • warsztaty
 • wsparcie
 • szkolenia

        2.10 Instytut Badań Edukacyjnych

 • Szkolenia

 

        3.0  Urząd Marszałkowski Gdańsk

 • wizyty studyjne w zakładach pracy, szkołach wyższych, na targach branżowych realizowanych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. Dzięki wizytom studyjnym w zakładach pracy uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z profilem działalności danego przedsiębiorstwa, organizacją pracy i wyposażeniem stanowisk pracy. Jest to także szansa do poznania oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników. Celem każdej wizyty studyjnej jest nabycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w zakresie kształcenia zawodowego.

    3.1Powiatowa Sieć Doradców Zawodowych

 • Spotkania w ramach sieci , szkolenia, wymiana doświadczeń

    3.2Powiatowy Ośrodek Edukacji Kultury Sportu i Turystyki

 • Projekt zawodowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego”
 • Staże
 • Szkolenia
 • Wyjazdy studyjne

 

 

 

CZĘŚĆ III

 1. Monitoring i ewaluacja WSDZ

Monitoring programu realizacji działań na rok szkolny 2021/2022. Za jego prowadzenie odpowiada bezpośrednio doradca zawodowy w szkole Anita Foryszewska  , który na bieżąco monitoruje realizację działań i prowadzi rejestr uwag co do ich realizacji.

                 Ewaluacja programu realizacji działań odbywać się będzie poprzez sprawozdanie podsumowujące pracę doradcy zawodowego za dany rok szkolny i przedstawiony na Radzie Pedagogicznej.

 

 

 

 1. Słownik pojęć
 • Działania związane z doradztwem zawodowym – ogół zaplanowanych i systematycz­nych działań podejmowanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę, których celem jest przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodo­wych. Działania te obejmują m.in. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia zwią­zane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, działania skierowane do rodziców i nauczy­cieli, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego – zajęcia grupowe organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 109.1. pkt 7), których wymiar określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2017 r. w spra­wie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r., poz. 703).
 • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Ustawa Prawo oświatowe 109.1. pkt 5 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko­łach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach – Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).
 • Preorientacja zawodowa – ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.
 • Orientacja zawodowa – ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukie­runkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–IV szkoły podstawowej pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.
 • Doradztwo zawodowe – uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspie­ranie uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także zawodowych.
 • Uczeń – dziecko (na etapie wychowania przedszkolnego), uczeń (na etapie szkoły podsta­wowej, szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem szkoły policealnej), słuchacz (w szkole policealnej).
 • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) – celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez daną szkołę lub placówkę.

 

 

 

Data dodania: 2022-10-09 18:20:47
Data edycji: 2023-09-27 22:26:51
Ilość wyświetleń: 4815

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej