Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

1.Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego

kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i

zawodowej.

2.Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

 • • bezrobocie,
 • • problemy zdrowotne,
 • • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

3Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

4.Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu

decyzji edukacyjnych i zawodowych.

5.Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w

ramach lekcji przedmiotowych.

6.Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i

zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

1.Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i

pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

2.Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia ( w zapleczu

merytorycznym jakim jest Szkolny Ośrodek Doradztwa Zawodowego ).

3.Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom,

nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat:

 • • rynku pracy,
 • • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
 • • wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach
 • • świata pracy,
 • • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób

niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

 • • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami
 • • programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

4.Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich

rodzicom.

5.Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w

świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez

przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na

rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów

rządzących rynkiem pracy.

6.Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w

poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

7.Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.

8.Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez

organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im

informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.

9.Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

 • • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu

doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,

 • • realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi

zawodowej.

10.Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

11.Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji

(internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

12.Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób

korzystających z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań

z prowadzonej działalności.

13.Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system

doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery

zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy

pracy, pracodawcy.

14.Badanie losów absolwentów. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem przeprowadzamy badania dotyczące losów zawodowych Naszych Absolwentów. Rezultaty badania losów absolwentów pomogą bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki zachodzące między treściami programów kształcenia, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych Naszych Absolwentów. Do badań wykorzystuje się ankietę internetową, wywiad bezpośredni i telefoniczny.

Podczas wizyty u doradcy zawodowego możesz skorzystać z:

 • teczek informacji o zawodach zawierających opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji;
 • informatora o szkołach różnego typu na lokalnym rynku pracy,
 • innych informatorów, poradników, wzorów podań, życiorysów i listów motywacyjnych,
 • filmów wideo o zawodach, filmów instruktażowych (np. jak rozmawiać z pracodawcą),
 • aktualnej bazy danych o istniejących ofertach na rynku pracy.
 

Co można osiągnąć korzystając z poradnictwa zawodowego?

 • Określić własne predyspozycje i zainteresowania zawodowe;
 • Wzmocnić poczucie własnych kompetencji;
 • Określić cele zawodowe. Przygotować własny projekt zawodowy w postaci planu działania;
 • Być samodzielnym w rozwiązywaniu problemów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia.

 

Wydrukuj, wypełnij i wyślij na adres szkoły  ANKIETA

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

   im. Jana Pawła II w Czarnem
                   ul. Leśna 2
            77-330 - Czarne
             woj. pomorskie


       Tel/fax: (059) 83-33-740

 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional