Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W CZARNEM DLA OPIEKUNÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KONTA MICROSOFT W RAMACH PAKIETU OFFICE 365.

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów (oraz ich opiekunów) korzystających z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365 jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
  w Czarnem, adres: ul. Leśna 2, 77-330 Czarne, tel. 59 83 33 740;
 2. Cele przetwarzania danych osobowych uczniów korzystających z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365 wynikają z:
  1. obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych – § 1-2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020.493) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. wyrażonej dobrowolnie przez Opiekuna ucznia zgody na przetwarzanie przekazanych jego danych osobowych w celu korzystania z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365 oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Podanie danych osobowych ucznia i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, niemniej jest konieczne do utworzenia i korzystania ze szkolnego konta Microsoft w ramach pakietu Office 365;
 4. Opiekunowi ucznia przysługują prawa:
  1. dostępu do dotyczących ucznia danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) danych,
  3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  4. do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe uczniów korzystających z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365 będą przechowywane do czasu funkcjonowania szkolnych kont Microsoft w ramach pakietu Office 365 lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu;
 6. Administrator Danych udostępnia firmie Microsoft niektóre dane osobowe uczniów korzystających z konta Microsoft, w szczególności ich: imię i nazwisko, klasę, utworzony adres e-mail i hasło do niego. Dodatkowe informacje na temat tego, jak Microsoft gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć na stronie: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;
 7. Dane osobowe uczniów korzystających z konta Microsoft mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym ze Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem, umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 8. Dotyczące ucznia dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem, , w tym profilowaniu;
 9. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych uczniów korzystających z konta Microsoft do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt: e-mail: iod@poeksit.czluchow.org.pl.
Data dodania: 2020-05-28 10:27:24
Data edycji: 2021-03-09 10:47:35
Ilość wyświetleń: 224

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook