Czcionka:

A+A-

Kontrast:

KONSULTACJE

Procedura bezpieczeństwa w czasie konsultacji dla maturzystów na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem w okresie pandemii koronawirusa SARS- CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

 

Procedura bezpieczeństwa ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji dla maturzystów.

 

Podstawa prawna:

1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r.w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

5. Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. – konsultacje z nauczycielami w szkole.

 

Postanowienia ogólne

1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.

2. Dyrektor szkoły współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

3. Konsultacje dla maturzystów odbywać się będą z zachowaniem procedur zgodnych
z wytycznymi GIS, MZ, MEN dla szkół:

a) konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych klasach uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami
w sali podczas konsultacji.

b) przy wejściu głównym umieszcza:

- dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz informacje o sposobie jego użycia, a także obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły,

- numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,

c) przy wyjściu ze szkoły umieszcza informacje o zdejmowaniu rękawiczek jednorazowych oraz kosz na zużyte rękawiczki odpowiednio oznaczony.

d) w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

e) uczniowie we własnym zakresie zaopatrują się w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki i osłonę na usta i nos.

g) pomieszczenia klasowe będą wietrzone.

h) będzie utrzymywana czystość sal wyznaczonych jako miejsce konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, będzie dezynfekowana powierzchnia dotykowa: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów ławek w salach.

i) w szkole przebywają tylko osoby biorące udział w konsultacjach.

j) dyrektor szkoły zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika. Wyposaża pomieszczenie w środki ochrony osobisteji płyn dezynfekujący.

4. Celem konsultacji jest wspieranie absolwenta w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.

5. Dyrektor szkoły przygotuje harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych od 25.05.2020r zgodnie z diagnozą potrzeb.

 

Zadania nauczyciela

1. Wyjaśnia zdającym, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

2. Organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

3. W miarę możliwości pilnuje, aby absolwenci nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.

4. Wietrzy salę, w której organizuje konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

5. Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

6. Nie pozwala na skupianie się absolwentów w jednym miejscu.

 

Zadania maturzysty

1. Maturzysta otrzymuje możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaje się z ich harmonogramem.

2. Wolę uczestnictwa w konsultacjach absolwent zgłasza wychowawcy klasy, który koordynuje ich organizację. Zgłoszenia należy dokonać na dzień przed potrzebą skorzystania z pomocy.

3. Nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Jeżeli absolwent umówił się na konsultacje, a nie możesz przyjść, należy zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej wychowawcy – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

5. Maturzysta zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych.

6. W drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.

7. Po wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli absolwent ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji musi natychmiast umyć ręce.

8. W szkole absolwent musi bezwzględnie stosować zasady higieny:

- często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.

- zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie.

- unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

Procedura na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID-19 u maturzysty

1. Absolwent, który manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomieni zostaną jego rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

2. Nauczyciel zawiadamia również dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.5

 

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika szkoły

1. Jeżeli pracownik stwierdzi u siebie wystąpienie niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy, pozostać w domu, powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem będzie on niezwłocznie odsunięty od pracy. Zostanie wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup uczniów, zostanie powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna i zastosujemy się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, będą zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosujemy się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

4. Dyrektor szkoły ustali listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleci stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

5. W przypadku wątpliwości dyrektor szkoły może zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

6. Dyrektor szkoły zaleca bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszej procedury zostaje umieszczona na stronie internetowej szkoły w celu zaznajomienia się z nią pracowników szkoły, rodziców i opiekunów prawnych uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów.

2. Zmiany do procedury wprowadzane są w formie aneksu.

3. Procedury obowiązują do odwołania.

 

Procedura wprowadzona zarządzeniem nr 10/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem  z dnia 21.05.2020r.

Data dodania: 2020-05-28 11:03:12
Data edycji: 2021-03-09 11:03:40
Ilość wyświetleń: 262

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook