Czcionka:

A+A-

Kontrast:

MATURA 2022

Matura 2022

Matura, odbędzie się bez egzaminu ustnego, ale będzie obowiązek przystąpienia do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wynik uzyskany z tego przedmiotu nie będzie miał wpływu na zdanie matury.

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., tak jak w tym roku, a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 

Język polski na poziomie podstawowymzdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego – jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

 

Matematyka na poziomie podstawowym: mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów.

 

Do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą. 

Egzamin maturalny:‎

 •  zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.
 • stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki, wybranego ‎języka obcego oraz przedmiotu dodatkowego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej– dotyczy egzaminu maturalnego w 2022 r.
 •  wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów w 2022 r.

 

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania egzaminacyjne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) i wymienione dla każdego przedmiotu. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych w 2022 r.

 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., zdaje obowiązkowo

– w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

W 2022 r. absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym

 

W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

 •  w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, lub
 •  zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które – z ww. powodów – muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, muszą złożyć informację potwierdzającą tę konieczność. Informację należy złożyć razem z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

W 2022 r. absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

 

 Poniżej przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz
z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 

Harmonogram egzaminu maturalnego :

 

Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r.‎

Część ustna (jeżeli dotyczy) – od 18 do 20 maja

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r.

‎Część ustna (jeżeli dotyczy) – od 14 do 15 czerwca.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 15 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 23 sierpnia 2022 r.‎

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎.

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) –nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

 

CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO – należy zgłosić

Do 30 września 2021 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. (załącznik 1a do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 – plik “załączniki”).

Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji.

Do 7 lutego 2022 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2021 r. (załącznik 1a ALBO deklaracja ostateczna wariant A)

 

 

Data dodania: 2022-02-16 20:11:13
Data edycji: 2022-02-16 20:21:04
Ilość wyświetleń: 197

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook