Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plan pracy pedagoga szkolnego 2022/23

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II

 

Plan pracy powstał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, Statutem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem i Szkolnym Programem Wychowawczo- Profilaktycznym.

 

Zamierzam w zakresie:

  1. Rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, w tym uczniów posiadających trudności dydaktyczno wychowawcze oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych:

- na bieżąco, na podstawie dostarczonych opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub Poradni Zdrowia Psychicznego analizować zalecane formy i metody pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi przez szkołę, nadzorować prawidłowość dostosowania wymagań edukacyjnych wobec ucznia z dysfunkcjami oraz współpracować z nauczycielami prowadzącymi zajęcia

-prowadzić systematyczny monitoring problemów dydaktyczno – wychowawczych, indywidualne wywiady, rozmowy z uczniami i rodzicami motywujące do korzystania z poszerzonej diagnozy w PP-P;

-konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami np.; psychologiem, lekarzem, kuratorem, itd.

 

  1. Organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej (lub innych instytucji) dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

- prowadzić zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

- prowadzić indywidualne rozmowy z uczniami będącymi w trudnej sytuacji życiowej;

- udzielać wsparcia uczniom i ich rodzinom będącym w trudnej sytuacji szkolnej bądź życiowej, pomagać w dotarciu do specjalistów z zakresu psychoterapii lub innych instytucji odpowiadającym problemom ;

- organizować i prowadzić zajęcia profilaktyczne dla uczniów dostosowane do bieżących problemów i potrzeb młodzieży;

- prowadzić konsultacje (osobiste, telefoniczne, mailowe,) dla rodziców  i nauczycieli według zaistniałych potrzeb.

 

  1. Podejmowania działań wychowawczo profilaktycznych;

- Zapoznać uczniów , rodziców i nauczycieli z treścią Programu wychowawczo – profilaktycznego;

- kształtować i wychowywać w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego

- rozpoznawać warunki bytowe uczniów poprzez indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami;

- organizować dla uczniów spotkania dotyczące profilaktyki uzależnień i chorób społecznych zgodnie z harmonogramem;

- udostępniać materiały edukacyjne, ulotki, broszury, adresy stron internetowych dotyczące aktualnych problemów.

 

  1. Wspierania działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli;

- przygotować tematykę zajęć wychowawczych na bieżący rok szkolny;

- wyszukać i udostępnić nauczycielom materiały związane z problemami okresu adolescencji, profilaktyką uzależnień i niepowodzeń szkolnych i inne;

- systematycznie monitorować wraz z wychowawcami klas realizację obowiązku szkolnego, pisemnie lub ustnie informować rodziców o nieusprawiedliwionych nieobecnościach na zajęciach lekcyjnych oraz w razie konieczności wdrażać procedurę dyscyplinującą ucznia i rodzica;

- udzielać nauczycielom wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji zaistniałych w klasie oraz aktualnych problemów wychowawczych.

  1. Organizacja pracy własnej;

- uzupełniać podręczną biblioteczkę, zawierającą propozycje z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej, pomocy dydaktycznej, filmy edukacyjne oraz inne materiały;

- na bieżąco dokumentować realizowane zadania w dzienniku pedagoga, prowadzić ewidencje uczniów potrzebujących szczególnej opieki ze strony szkoły;

- Uzupełniać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności poprzez samodoskonalenie oraz udział w rozmaitych formach kształcenia zawodowego.

  1. Realizacja zadań ogólnych;

- opracowywać ankiety w celu monitorowania sytuacji wychowawczej a ich dane statystyczne, wyniki i analizy udostępniać społeczności szkolnej;

- uczestniczyć w spotkaniach Zespołu Wychowawczego, oraz na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

- brać czynny udział w szkolnych uroczystościach, wycieczkach i imprezach oraz uczestniczyć w organizacji szkolnych i pozaszkolnych konkursach.

- opracować procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością;

 

Opracowała

Ewa Gwozdowicz- Wojciechowska

Data dodania: 2022-10-04 22:43:30
Ilość wyświetleń: 177

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook