Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Plan pracy zespołu wychowawczego 2022/23

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

SKŁAD ZESPOŁU:

EWA GWOZDOWICZ- WOJCIECHOWSKA

ANITA FORYSZEWSKA

BEATA MAKARYK

KATARZYNA FUSIARA

RADOSŁAW KAMIŃSKI

MAŁGORZATA ZINKIEWICZ

GRZEGORZ ZASADA

HANNA BĄK

MARZENA MONTUSIEWICZ

BOGUMIŁA ZATORSKA

MONIKA CHOJNOWSKA

EMILIA MARCINOWSKA

MAREK BEATA

KRZYSZTOF MILEWSKI

MISIUN ADRIAN

ROGULSKA ANNA

SMOLIS ROMAN

GRZEGORZ BUDA

LIDIA ANDRUSIECZKO

EWA GONTARZ- ZAKRZEWSKA

KATARZYNA PISULA

MAGDALENA LEW KIEDROWSKA

WIOLETTA MELNYK

 

 

Zespół spotyka się minimum dwa razy w semestrze, dodatkowe terminy w razie potrzeb.

Współpraca zespołu wychowawczego może odbywać się stacjonarnie i zdalnie.

                       

L.p.      

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

 

1

 

Organizacja pracy Szkolnego

Zespołu Wychowawczego

 

- przygotowanie  planu pracy w oparciu o program wychowawczo- profilaktyczny szkoły;

 

2

- omawianie trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych

zaistniałych w szkole. Szukanie przyczyn ich powstania oraz sposobów zapobiegania.

 

-  udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem

- prowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących zdiagnozowanych problemów wychowawczych

- informowanie i omawianie z rodzicami trudnych sytuacji wychowawczych;

-  poruszanie kwestii wychowawczych z innymi

członkami zespołu; 

- szkolenia rady pedagogicznej wg. potrzeb

 

3

czuwanie nad przestrzeganiem praw i  obowiązków ucznia.

 

rozpatrywanie skarg wniesionych przez

uczniów, rodziców bądź prawnych opiekunów

w przypadkach naruszenia praw ucznia,

-notowanie na bieżąco ocen w zeszytach przedmiotowych oraz w dzienniku elektronicznym w celu umożliwienia rodzicom pełniejszego monitorowania osiągnięć uczniów.      

4

Kształcenie postaw  i zachowań sprzyjających funkcjonowaniu w społeczeństwie.

 

kształtowanie postaw patriotycznych

i obywatelskich młodzieży  

odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci, udział

w akcjach społecznych)

- zapobieganie zachowaniom agresywnym

- pogadanki z pedagogiem szkolnym nt. agresji słownej  i bezsłownej, przeprowadzenie ankiet badających poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole,

- działania antydyskryminacyjne

- wpajanie uczniom szacunku wobec innych wyznań, kultur ,koloru skóry, niepełnoprawnych

- imprezy, zajęcia pozalekcyjne

- koła zainteresowań

5

Kształtowanie w uczniach

krytycznej postawy wobec

zagrożeń

cywilizacyjnych, ekologicznych,

zdrowotnych.

 

udział w akcjach ekologicznych (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi,

selektywna zbiórka odpadów);

-uświadamianie uczniów                           o zagrożeniach cywilizacyjnych: tzw. „śmieciowym” jedzeniu,

zanieczyszczeniu środowiska, zagrożeniu uzależnieniami (papierosy, alkohol, narkotyki,

dopalacze i inne środki psychoaktywne)

- udział w programach profilaktycznych propagujących zdrowe odżywianie i aktywność

Fizyczną zapobieganie zagrożeniom płynącym

z niewłaściwego korzystania        z komputera

- bezpieczeństwo w sieci

(cyberprzemoc, dyskryminacja,

Nadużywanie gier komputerowych)

- przeprowadzenie pogadanek        i lekcji o tematyce prozdrowotnej (m.in. o znaczeniu zbilansowanej

diety, piciu wody)z udziałem pedagoga szkolnego, pielęgniarki

oraz zaproszonych gości.

- wyjazdy na wycieczki

 

6

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

współpraca z nauczycielami prowadzącymi koła

zainteresowań oraz rodzicami

- kształtowanie kreatywności dzieci poprzez umożliwienie uczniom wpływu na metody i formy pracy na lekcji

 

7

Współpraca z Samorządem Uczniowskim  w celu rozwijania wśród uczniów samorządności.

- pomoc uczniom w realizacji działań SU zgodnie z planem pracy SU

8

 

Kontakt i współpraca z Poradnią

Psychologiczno-

Pedagogiczną.

 

kierowanie uczniów  (w porozumieniu z rodzicami) do PP-P.

- uwzględnianie opinii i orzeczeń wydanych przez PP-P w pracy dydaktycznej i wychowawczej

- koordynowanie pracy zespołu przy współtworzeniu IPET-ów, WOPFU.

9

 

Rozwijanie systematycznej

współpracy z rodzicami oraz

środowiskiem lokalnym.

 

 

organizacja dla rodziców otwartych godzin wychowawczych;

- uwzględnienie opinii rodziców podczas konstruowania klasowych planów wychowawczych;

-aktywizacja rodziców poprzez angażowanie ich w proces nauczania oraz organizację imprez

szkolnych

 

10

Wymiana doświadczeń między nauczycielami.

 

praca w zespołach przedmiotowych

- organizacja lekcji koleżeńskich, lekcji otwartych praca w zespołach przedmiotowych

- organizacja lekcji koleżeńskich

, lekcji otwartych prowadzenie rad samokształceniowych na

tematy ważne i doskonalące procesy wychowawcze w szkole,

- wspólne warsztaty: przekazywanie ważnych

informacji, wymiana doświadczeń po odbytych szkoleniach zewnętrznych nt. wychowania        i profilaktyki (pedagog, pedagog specjalny, nauczyciele).

 

Pedagog szkolny

Data dodania: 2022-10-04 22:52:48
Ilość wyświetleń: 45

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook