Czcionka:

A+A-

Kontrast:

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Szczegóły dotyczące kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 1.

 1. Podstawową platformą współpracy nauczyciela z uczniem i rodzicem jest dziennik elektroniczny,      który został wzbogacony o możliwość dołączenia plików z chmury. Moduł wiadomości został wyposażony w funkcjonalność dołączania zasobów z chmury OneDrive. Nauczyciel w ramach samodoskonalenia zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami działania, korzystania z ww. funkcji- instrukcje na stronie startowej dziennika
 2. Vulcan udostępnił integrację kont uczniów i pracowników szkoły z usługą Microsoft Office 365,       która została wdrożona w szkole. Podstawową platformą służącą do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość jest Teams.
 3. Nauczyciel ma obowiązek współpracować z uczniem i rodzicem, na bieżąco przekazując informacje o treściach oraz sposobach realizacji wyznaczonych zadań, a także zasadach oceny i formach monitorowania postępów.
 4. Zadania i materiały dla uczniów przesyłamy zgodnie z dotychczasowym planem lekcji w danym dniu, do momentu planowego rozpoczęcia lekcji. Uczeń ma prawo wykonać zadania w dowolnym czasie do końca danego dnia bądź w terminie wskazanym przez nauczyciela.
 5. Możliwą formą prowadzenia zajęć na odległość są wideolekcje online z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia przed monitorem.
 6. Należy czynić wszelkie starania, by zajęcia prowadzone technikami i metodami kształcenia na           odległość nie zajmowały więcej niż: -
  1. w klasach  Technikum - średnio 30 minut
  2. liceum ogólnokształcące - średnio 30 minut
  3. branżowa szkoła - średnio 30 minut
 7. Poza tym nauczyciel ma prawo proponować realizację innych zadań takich jak: czytanie książek, oglądanie filmów, pracę ze zbiorem zadań, wykonanie prac projektowych służących utrwaleniu wiedzy i umiejętności oraz poszerzeniu zainteresowań.
 8. Nauczyciel jest zobligowany do równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
 9. Należy pamiętać o łączeniu kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia (poleca się korzystanie z podręczników w formie papierowej).
 10. Nauczyciel jest zobligowany do określenia sposobu monitorowania oraz weryfikacji postępów uczniów i poinformowania o tym uczniów i rodzica.
 11. Oceny na bieżąco należy wstawiać do dziennika elektronicznego dbając o pełen ich opis. W przypadku, gdy uczeń nie odda pracy wpisujemy „n”, „np.”
 12. Należy dbać o systematyczne ocenianie uczniów zgodnie z PSO (jeżeli warunki nauczania na odległość wymagają zmiany w PSO należy niezwłocznie zgłosić ten fakt przewodniczącemu zespołu samokształceniowego, który w porozumieniu z członkami zespołu przygotowuje projekt zmian, o czym informuje dyrektora szkoły, a po akceptacji również uczniów i rodziców). Nie ma obowiązku wystawiania ocen sumarycznych (wskazane jest ocenianie kształtujące).
 13. 13. Formą udokumentowania pracy nauczyciela jest wpis tematu zajęć oraz zamieszczenie materiałów edukacyjnych na platformie Teams lub w innej ustalonej z dyrektorem ,celem udostępnienia do realizacji ich uczniom.
 14. 14. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.
 15. W przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczyciel zgłasza to dyrektorowi, który zgodnie z ustalonymi zasadami może uznać pracę w godzinach ponadwymiarowych.
 16. Nauczyciel ma możliwość korzystania z szerokiej gamy źródeł i materiałów, które zapewnią skuteczną i efektywną realizację zajęć. Mogą to być materiały w postaci elektronicznej m.in. WsipNet, epodręczniki, zdalne lekcje oraz inne zaproponowane przez MEN, a także wybrane przez nauczyciela. Wskazane też jest wykorzystanie papierowej wersji podręcznika, zbiorów zadań, ćwiczeń, lektur.
 17. Nauczyciel ma obowiązek udzielić konsultacji uczniom i rodzicom w sytuacji zgłaszanych problemów z realizacją materiału bądź opanowaniem przez ucznia nowych treści. Konsultacje należy prowadzić w formie on-line za pomocą komunikatora e-dziennika lub innej dowolnej formie z użyciem ustalonego przez obie strony komunikatora. Zaleca się pozostawanie do dyspozycji rodziców i uczniów w godz. od 8.00 do 16.00. W wyjątkowych sytuacjach w godz. ustalonych przez obie strony.

 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

 • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl
 • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, d. innych niż wymienione powyżej;
Data dodania: 2020-05-28 10:59:46
Data edycji: 2021-03-09 11:00:37
Ilość wyświetleń: 345

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Z NASZĄ SZKOŁĄ”

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook